Qual o problema?

Wake Up, Girls! Shin Shou season 1